Avís Legal


Aquest lloc web ha estat creat per Iterri, S.L., l’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre Iterri, S.L. i l’usuari, ja que la web té caràcter merament informatiu.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El titular del lloc web ofereix productes o serveis turístics, els quals l’organització tècnica correspon a Iterri, S.L., que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les condicions generals publicades a la web, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives del titular del web.

  • Empresa: Iterri, SL
  • NIF: B-66093311
  • Títol-Llicència: GC-003143
  • Domicili de notificacions: Martí Díez, 60 1r 2ª 08224 Terrassa
  • Correu electrònic: info@iterri.com

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquesta web i de tot el seu contingut és Iterri, S.L. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. Per tant tots els elements presents a la web (imatges, vídeos, sons, textos) són de facto subjectes a drets d’autor, fins i tot si l’accés és gratuït i no s’esmenta que estan protegits.

Iterri, S.L. es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís. La informació remesa a aquesta web, introduïda a través dels seus formularis o tramesa mitjanant el correu electò˜nic de contacte haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Iterri, S.L. declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

Condicions d’ús del lloc web

Iterri, S.L. ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis en els termes i condicions que es concreten en la mateixa.

Iterri, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva web, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Iterri, S.L. es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Iterri, S.L. que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament del web.

Utilització de cookies i emmagatzematge d’adreces IP

Aquesta web podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i refusi la instal·lació de les cookies enviades per Iterri, S.L., sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts. Així mateix, la web pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP dels seus usuaris per tal d’administrar i realitzar un seguiment de la utilització del lloc web en el seu conjunt. Iterri, S.L. no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

Enllaços

En el cas que en aquesta web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Iterri, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas Iterri, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

La inclusió de connexions externes no implica cap tipus d’associació o participació Iterri, S.L. amb les entitats connectades.

Política de Protecció de Dades Personals

Iterri, S.L. manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris, comprometent-se a la protecció dels mateixos.

En aquest sentit, Iterri, S.L. garanteix als seus usuaris, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, aix’í com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

Les dades personals facilitades pels usuaris poden ser registrades en un fitxer automatitzat. L’usuari autoritza expressament a Iterri, S.L. a fi de que aquestes dades puguin ser cedides o, si escau interconnectades a tercers amb l’exclusiva finalitat de que l’usuari pugui rebre informacions publicitàries sobre productes, serveis, ofertes o promocions especials.

D’acord amb la legislació vigent, tots els usuaris tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l’adreça Iterri, S.L. Martin Diez 60, 1r 2ª 08224 Terrassa, o enviar un correu electrònic a l’adreça info@iterri.com.

Per al compliment dels serveis publicitats, Iterri, S.L. es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus usuaris als diferents proveïdors dels serveis que conformen els paquets i excursions anunciats a la web.